Transparencia real: Acta do Pleno ordinario de marzo de 2014


Concelleiros asistentes: Da. Eva      Pazos Bande, Da. Esperanza Gayoso Pereiro, D'. Ana Rosa Méndez Eiroa, D. Julian Ramón Seijas Criado, D. Ma.ría de la Cruz Varela Varela;
D. José C. Rey García, D. Luis A. Fachal López
D. Delfin Feal Pereira.
Da. Ma. Teresa de Jesus García Pita, D. Angel Pena Fontenla.
No salón de sesións da casa do concello, sendo a dezasete horas e trinta minutos do día vinte e oito de marzo de dous mil catorce, en segunda convocatoria e baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.Germán Castrillón Permuy, coa asistencia dos Sres. Concelleiros relacionados á marxe e do Secretario titular D. Antonio López Vila, reúnese o Pleno da Corporación en sesión ordinaria de acordo coa correspondente convocatoria.

Unha vez comprobada a existencia de quórum para a válida constitución do Pleno, a Presidencia declara aberta e pública a sesión, procedéndose a trata-los asuntos incluídos na Orde do Día.
Antes do inicio da Orde do Día, o Sr. Alcalde da lectura a unha declaración institucional en relación co falecemento do que fora Presidente do Goberno Don Adolfo Suárez destacando a súa labor na transición do réxime autoritario de ditadura franquista a un modelo de democracia plena, a aprobación da Constitución de 1978, a súa intuición, habilidade e coraxe foron determinantes para levar a Espafia a maior época de prosperidade en paz e liberdade, marcando o camiño do entendemento, a concordia e a solidariedade. A continuación gárdase un minuto de silencio polo seu pasamento.
PARTE RESOLUTIVA.
1.-    ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. Dáse conta da acta da sesión anterior realizada o clia 29 de xaneiro de 2014, da cal entregouse copia coa convocatoria a tódolos concelleiros, despois de preguntar o Sr. Presidente se algún membro da Corporación ten que forimilfir algunha observación, e non presentándose alegacións, o Pleno da Corporación en votación ordinaria, co voto a favor de tódolos membros acorda aproba-1a referida acta.
2.-    APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABÉL. Visto o expediente tramitado para aprobación do Regulamento do Servizo de abastecemento de auga potábel no concello de Cabanas, cuxo texto normativo consta de sesenta artigos, co informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a seguir, así como, a documentación que consta no devandito expediente.
Despois de debati.do o asunto, o Pleno da Corporación en votación ordinaria, co voto a favor dos once membros presentes, acorda:
1.°.—Aprobar inicialinente o regulamento municipal do servizo de abastecemento de auga potábel no concello de Cabanas.
2.°.—Someter a información pública o referido acordo e o texto do regulamento polo prazo de trinta días a través de anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello.

3.°.—No caso de que non se presentaren reclamacións ou alegacións no prazo anterior, o acordo adoptado entenderase definitivamente aprobado, segundo o establecido no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, procedéndose a publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia. Dar traslado deste acordo a empresa concesionaria do servizo.
3.-    APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS. Visto o expediente tramitado para aprobación da Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residrmis do concello de Cabanas, cuxo texto normativo consta de trinta e catro artigos, unha disposición transitoria, unha disposición detrogatoria, dúas disposicións derradeiras e cinco anexos, co informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a seguir, así como, a documentación que consta no devandito expediente.
Despois de debatido o asunto, o Pleno da Corporación en votación ordinaria, co voto a favor dos once membros presentes, acorda:
1.°.—Aprobar inicialmente a Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais do concello de Cabanas.
2.°.—Someter a información pública o referido acordo e o texto da ordenanza polo prazo de trinta días a través de anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello.
3.°.—No caso de que non se presentaren reclamacións ou alegacións no prazo anterior, o acordo adoptado entenderase definitivamente aprobado, segundo o establecido no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, procedéndose a publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia.
Dar traslado deste acordo ao concello de Pontedeume e a empresa concesionaria do servizo.
4.-    ENCOMENDA XESTIÓN PUNTO LIMPO Á MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL E CONVENIO A SUBSCRIBIR AO EFECTO. Visto que con data 26 de decembro de 2013 foi recibida a obra de Construción dun punto limpo para os concellos de Fene e Cabanas segundo acta remitida pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e segundo acordo adoptado polo pleno en data 30 de xaneiro de 2008 corresponde aos concellos de Fene e Cabanas asumir a explotación, conservación e mantemento da obra da que fai entrega de confortnidade co compromiso adoptado en dito acordo.
Visto o interese dos concellos de Ares e Mugardos na utilización do referido punto limpo e a conveniencia de compartir servizos, tendo en conta que os concellos afectados forman parte da Mancomunidade de Concellos de Fetrol, e visto o acordo adoptado pola referida Mancomunidade en data 10 de marzo de 2014, aprobando o texto do convenio a subscribir, achegas económicas co estudo de custos e borrados de pregos de condicións técnicas.
Na deliberación do asunto prodúcense as intervencións coas opinións que de forma sintetizada se recollen a continuación:
A concelleira Da. Ma. Teresa de Jesús García Pita manifesta non saber se a contía coincide co que saíu na prensa, pero aparte disto, a empresa concesionaria vai ter un beneficio extra pola venda dos m.ateriaís recollidos, tamén di que o servizo será gratuíto para os veciños dos catro concellos implicados pero prevé cantidades tipo para evitar saturacións das instalacións, debe quedar claro si se vai limitar ou non, estase partindo do suposto de que xa se cobren os gastos polos concellos e os materiais recollidos véndense ben aumentando o beneficio, ninguén tira no punto limpo cousas por tirar e por elo non entende a limitación para evitar saturación.
Polo grupo Popu.lar: a portavoz Da. Eva Ma. Pazos Bande indica que en tódolos puntos limpos ffranse unhas cantidades límite, refirese a restos de podas, xardín, etc, que é necesario establecer unhas cantidades senón habería unha saturación, no prego de condicións fíxanse unhas contías por día e mes, unha vez superadas non se poderá verter máis nese mes, insiste en que tódolos puntos limpos están xestionados con cantidades tope.
0 concelleiro D. Angel Pena Fontenla sinala que se estaba a falar na prensa de pagar unha contía mínima para que non se sature, pero o que debe facerse é que cando unha persoa non poida depositar máis espere para o mes seguinte pero non cobrar porque senón o que vai pasar van a ser vertedoiros clandestinos como o que está fronte a gasolineira de Petronor, preto da Igrexa de Laraxe.
0 Sr.Alcalde indica que en ningún sitio aparece o de cobrar, é gratuíto para os vecitlos, non enviou ningunha nota de prensa e pide que non se cree confusión, aquí hoxe estase autorizando á Mancomunidade de Ferrol para que xestione o punto limpo, logo virán as condicións pero non se cobra a ningún vecifío, ademais os pregos van a ser públicos e haberá que limitar unha cantidade, en canto ao vertedoiro de Laraxe está en finca privada e o titular debe ser consciente do que ocorre na súa finca, que a limpe ou denuncie.
Despois de debatido o asunto, o pleno da Corporación en votación ordinaria, con dez votos a favor , dos membros dos grupos Popular, AEC, o concelleiro do PSdG-PSOE do grupo mixto e a concelleira Da.    Teresa de Jesús García Pita, e abstención do concelleiro D. Angel Pena Fontenla,
acorda:
1°. Encomendar xunto co concello de Fene a xestión do Punto Limpo situado no Polígono de Vilar do Colo, titularidade dos concellos de Cabanas e Fene, a favor da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.
2°. Prestar conformidade ao acordo adoptado pola Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol en data 10 de marzo de 2014 sobre establecemento do servizo compartido de Punto Limpo e documentación incluída no mesmo.
3°. Tendo en conta a cotitularidade do concello de Fene, este acordo estará condicionado á conformidade de dito Concello.
5.- RECURSO REPOSICIÓN ASOCIACIÓN DE VECIÑOS PARA DEFENSA DA NATUREZA (AVEDENA) CONTRA ACORDO APROBACIÓN INICIAL PXOM. Visto o recurso de reposición presentado pola Asociación de vecitios para a defensa da Natureza (AVEDENA) contra o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en data 29 de xaneiro de 2014 sobre aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cabanas, no que alude a falta de documentación que debía de incluírse para dita aprobación e solicita se de conta á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, así como, ao Pleno da Corporación, para que sexa revogado dito acordo e se acorde axeitar o Plan as determinacións que estableza o informe de Augas de Galicia en consonancia coa Lei 9/2010 e informes emitidos que as leis dispofien. Visto o informe da asesoría xurídica externa no que considera que o recurso debe ser desestimado porque o informe de Augas de Galicia foi solicitado e a falta de notificación no prazo establecido na Lei 9/2010 equivale á declaración de conformidade co contido do proxecto.
Na deliberación do asunto prodúcense as intervencións coas opinións que de forma sintetizada se recollen a continuación:

Polo grupo AEC: o portavoz D. Luis A. Fachal López manifesta a súa abstención ratificando a da aprobación inicial do PXOM, da mesma forma e polos mesmos motivos, no recurso se poñen de manifesto cousas que son certas e outras inconcretas, axeitar o plan as determinacións de Augas de Galicia e informes emitidos, pero isto xa é así, se non o fan os técnicos ao final será a Xunta a que dírá si está legal ou non e os pasos a seguir.
O concelleiro D. Angel Pena Fontenla indica estar a favor do recurso, recorda que xa votaron en contra da aprobación inicial do PXOM porque presenta moitas irregularidades, alude a xacementos sen catalogar, - O Sr. Alcalde indícalle que se limite ao punto da orde do día- , prosegue o Sr. Pena Fontenla facendo referencia a que o informe de Augas de Galicia ten moito que dicir en canto a fontes, lavadoiros, cita varios na parroquia de Laraxe, hai moitos elementos sen catalogar e cousas gordas, por iso votaron en contra de que este plan se leve adiante, necesita máis traballo de campo.
Polo grupo Mixto: o concelleiro do PSdG-PSOE D. Delfin Feal Pereira entende que se trata dunha reclamación dunha asociación de vecifios con respecto a redacción dun plan e logo di que hai unha serie de información que se lle puido detraer aos concelleiros para. a aprobación inicial, o voto do partido socialista nese momento foi nesa dirección, e seguirano estudando, o recurso baséase no informe de Augas de Galicia, cita o artigo 39 da Lei 9/2010 e entende que se non chegou o informe estaría aprobado, pero habendo outras cousas que teñen razón o seu voto será a abstención, e seguiran cos tráraites de estudo do PXOM.
Polo grupo Popular: a portavoz Da. Eva    Pazos Bande refirese ao informe xurídico onde
constata que o informe de Augas de Galicia foi solicitado o 14-08-2013 e o artigo 39.3 da Lei 9/2010 establece o prazo de dous meses, a falta de notificación neste prazo equivale á conformidade con contido do proxecto de instrumento territorial urbanístico, este prazo transcorreu amplamente, polo que o recurso de reposición interposto debe ser desestimado.
Despois de debatido o asunto, sométese a votación resultando sete votos a favor do rexeitamento dos membros do grupo Popular e o concelleiro de AEC, D. José C. Rey García, dous
en contra do rexeitamento da concelleira Da.    Teresa de Jesús García Pita e do concelleiro D.
Angel Pena Fontenla, e dúas abstencións do concelleiro de AEC D. Luis A. Fachal López e do concelleiro do PSdG-PSOE do grupo mixto, polo tanto queda rexeitado o recurso de reposición presentado pola Asociación de veciños para a defensa da Natureza (AVEDENA).
6.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓNS PROXECTO OBRA POS 2014. Dáse conta da Resolución da Alcaldía 080/2014 relativa a aprobación de cambios non substanciais no proxecto técnico da obra incluída no POS 2014 na que resolve:
"1. Aprobar o proxecto técnico en que se recollen os cambios non substanciais propostos pola supe
2.    Dar conta ao Pleno da Corporación deste Concello na primeira sesión que se celebre a partir da data da presente resolución, para o seu coñecemento e ratificación.
3.    Dar traslado da presente resolución e do acordo plenario que posteriormente se adopte á Deputación Provincial para a súa inclusión no P1an Provincial de Cooperación ás obras e servizos de Competencia Municipal (POS) 2014".
O pleno da Corporación en votación ordinaria, con nove votos a favor , dos membros dos grupos Popular, AEC e concelleiro do PSdG-PSOE do grupo mixto, e dúas abstencións da concelleira Da. Ma. Teresa de Jesús García Pita e do concelleiro D. Angel Pena Fontenla , acorda ratificar a devandita resolución da Alcaldía.
7.- PROPOSTA OBRAS PLAN DTC 93 UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS. Vista a ciroilar da Deputación Provincial relativa a comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan "DTC 93 unha Deputación para todos os concellos", así como a contía asignada a este Concello; e vistas as devanditas bases reguladoras, e os proxectos técnicos das obras a propoñer.
Despois do estudo do asunto, o pleno da Corporación en votación ordinaria, con nove votos a favor , dos membros dos grupos Popular, AEC e concelleiro do PSdG-PSOE do grupo mixto, e dúas abstencións da concelleira Da. Ma. Teresa de Jesús García Pita e do concelleiro D. Angel Pena Fontenla , acorda:
1°.- Participar no Plan "DTC 93: Unha deputación para todos os concellos" da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada a seguinte finalidade:
A i Obras e subministracións:
Denominación    Orzamento total    Achega municipal    Achega provincial
Camiño de Xicos, Travesía do Salgueiral e rúa Santa Marta    58.855,09    ---    58.855,09
Camiño do Rolo e camiño do Salgueiral    57.394,39    —    57.855,09
           
Total    114.249,48    ----    114.249,48
Aprobar os correspondentes proxectos técnicos.
B Acheegas municipais a outros plans, prv    as ou convenios:
Denominación da actuación e do Plan ou Programa no que se inclúe.    Financiamento desagregado    Achega    provin
cial aplicada
—    ----    --
       
Total    —    —
Resumo:
    Deputación    Concello    Outras achegas    Presuposto total
Subtotal obras e subministracións    114.249,48        –    114.249,48
Subtotal    achegas    a    outros    plans,
programas ou convenios    --        –    –
Total    114.249,48    --    –    114.249,48
2°.- Non se inclúen actuacións para o Plan Complementario.
3°.- Declarar que o Concello conta cos terreos e concesións necesarios para a execución das obras.
4°.- Non existe achega municipal voluntaria.
5°.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións públicas para o financiamento do investimento ou do gasto corrente para o que se solicita a achega provincial, no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.

6°.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería. da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
8.-    RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS. Visto o expediente tramitado para recoñecemento extraxudicial de créditos correspondentes a exercicios anteriores, pendentes de aplicar ao orzamento por falta de consignación suficiente ou por haberse presentado a factura despois do peche do exercicio, así como, informe de Intervención.
Despois do estudo da relación dos créditos a recoñecer, o pleno da Corporación en votación ordinaria, con nove votos a favor dos membros dos grupos Popular, AEC e concelleiro do PSdG¬PSOE do grupo mixto, e dúas abstencións da concelleira D. M1. Teresa de Jesús García Pita e do concelleiro D. Angel Pena Fontenla , acorda:
1°. Aprobar o recoñecemento dos créditos que se relacionan a continuación, correspondentes ao exercicio anterior.
Partida    Acredor    Concepto    Importe
162.22700    Sogama S.A.    Liquidación suba tipo ive.    522,52
233.22799    Serv. Soc. Virxe do Carme SL.    Axuda fogar dependencia 11/2013    10.070,65
    Serv. Soc. Virxe do Carme S.L.    Axuda fogar dependencia 12/2013    10.499,06
450.22706    Proyfe S.L.    Honorarios redacción proxecto    980,10
941.45001    Consorcio Galego Igualdade e Benestar    Achega comedor 3°T/2013    1.941,60
    Consorcio Galego Igualdade e Benestar    Achega comedor 4°T/2011    1.060,29
    Consorcio Galego Igualdade e Benestar    Achega comedor 4° T/2013    2.135,28
943.46300    Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol    Achega    servizo    recollida    animais
xullo-novembro 2013    1.380,09
    TOTAL    28.589,59
2°. Aplicar con cargo ao orzamento de 2014 os créditos anteriores con cargo á partida orzamentAria que se cita.
9.-    SOLICITUDE COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL. Visto do Decreto 99/2012, do 16 marzo, da Xunta de Galicia, polo que se regulan os servízos sociais comunitarios e o seu financiamento (D.O.G. n° 63, do 30 de marzo de 2012), así como o proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais para 2014.
Despoís de debatido o asunto, o Pleno da Corporación en votación ordinaria co voto favorable de tódolos membros presentes acorda:
1°.- Solicitar á Consellería de Traballo e Benestar, a ttansferencia finalista para o cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios de titularidade municipal regulada no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
2°. Que o importe total do financiamento solicitado, segundo se reflicte no resumo xeral deste anexo V, é de 126.027,00 euros, co seguinte detalle:
- Persoal: 15.013,00 euros.
- Mantemento: 0,00 euros.
-    Axuda no fogar:
* Modalidade de prestación básica do Plan Concertado: 0,00 euros.
* Modalidade para persoas valoradas como dependentes: 103.014,00 euros.
-    Xestión de programas: 8.000,00 euros.
- Investimento: 0,00 euros.
3°. Declarar que os servizos sociais comunitarios municipais seguen a prestarse con continuidade.
4°. Comprometerse a coftnanciar o mantemento e o desenvolvemento dos servizos sociais comunitarios de titularidade municipal incluídos no proxecto anual presentado para a solicitude da transferencia finalista correspondente ao exercicio 2014 na contLa de 239.392,07 euros, que supón unha porcentaxe do 65,51€10 sobre o orzamento total do proxecto, excluídas outras achegas autonómicas.
10.-    SOLICITUDE Da. Ma. ELISA BAAMONDE REIGOSA DE RECOÑECEMENTO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O EXERCICIO DAS FUNCIÓNS PÚBLICAS E PRIVADAS. Vista a solicitude presentada por Da. Ma. Elisa Baamonde Reigosa de recoñecemento de compatibilidade para o desempeño do posto de arquitecto técnico municipal co exercicio de actividade privada.
Visto que a solicitante desempeña o posto de arquitecto técnico municipal, que figura na Relación de Postos de Traballo a media xornada.
Visto o disposto ao efecto na Lei 53/1984, do 26 de decembro sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas e no Estatuto Básico do Empregado Público.
Na deliberación do asunto prodúcense as intervencións coas opinións que de forma sintetizada se recollen a continuación:
A concelleira Da. Ma. Teresa de Jesús García Pita entende que ten dereito para actividades fora de Cabanas pero debe haber un control.
Debatido o asunto, o Pleno da Corporación co voto favorable de tódolos membros acorda:
Recoñecer a Da. Ma. Elisa Baamonde Reigosa a compatibilidade para o desempeño do posto de arquitecto técnico municipal co exercicio de actividade privada de arquitecto técnico e Enxeñeiro de Edificación nos termos que establece a referida Lei 53/1984.
En todo caso a actividade privada realizarase fora da xornada laboral que dito posto ten establecida no Concello e fora do árnbito do termo municipal de Cabanas, non podendo afectar ás funcións a desenvolver no Concello, a este efecto, pofierá en coñecemento do concello de Cabanas as actividades privadas que realice.
11.-    DESIGNACIÓN DE REPRESENTANIE GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA GOLFO ARTABRO. Visto a proposta da Alcaldía para designación de representante no Grupo de Acción Costeira Golfo Ártabro a favor da concelleira delegada de Turismo Da. Eva Ma. Pazos Bande con motivo do cese como concelleiro de D. Juan Antonio López Rodriguez.
O Pleno da Corporación, con seis votos a favor dos membros do grupo Popular e cinco abstencións dos membros do grupos AEC, Mixto, da concelleira Da. Ma. Teresa de Jesús García. Pita, e do concelleiro D. Angel Pena Fontenla, acorda:
Designar a concelleira delegada de Turismo Da. Eva Ma. Pazos Bande como representante deste Concello no Grupo de Acción Costeira Golfo Artabro.

12.-    MOCIÓN GRUPO MIXTO SOBRE PROMOCIÓN DO CAMIÑO INGLÉS. Vista a moción presentada polo concelleiro do PSdG-PSOE no grupo Mixto D. Delfín Feal Pereira sobre adopción de acordos en relación coa promoción Caraiño Inglés.
O Sr.Alcalde entende que se trata dun tema de interese xeral e sería bo que se tratase nunha reunión de portavoces para chegar a un consenso e votar todos a favor.
O Sr. Feal Pereira manifesta que si o grupo de goberno ten propostas que melloren a moción, o grupo socialista está disposto a deixala sobre da mesa para o seu estudo nunha xunta de portavoces e despois traela a pleno.
0 Pleno da Corporación por unanimidade acorda deixar o asunto sobre da mesa.
PARTE DE CONTROL ÓRGANOS DA CORPORACIÓN.
13.-    INFORMES DA PRESIDENCIA.
a)    Resolucións da Alcalclia. Dáse conta das resolucións ditadas desde a número 026 do 24-01- 2014 ata a número 103 do 21-03-2014.
b)    Informe sobre a execución trimestral 4°T/2013. Dáse conta da comunicación dos datos de execución do orzamento no T de 2013 remitida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, Secretaría. Xeral de Coordinación Autonómica e Local, relativos ao Informe de Avaliación do cumprimento de obxectivos Lei Orgánica 2/2012, que supoñen que o orzamento desta Corporación cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e cumpre co obxectivo da regra de gasto.
c)    Modificación do plan sectorial da rede viaria de Ferrol, Fene e Neda. Igualmente dáse conta do proxecto de modificación do plan sectorial da rede viaria de Ferrol, Fene, Neda, Narón, Ares, Mugardos e Cabanas.
d)    Liquidación do orzamento de 2013. No cumprirnento do establecido no artigo 193.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, dáse conta da resolución da Alcaldía 084/2014 pola que se aproba a liquidación do orzamento do exercicio 2013, a cal presente o seguinte resultado:
Concepto    Importe en euros
3.036.353,89
Dereitos recoriecidos netos  
Obrigacións recoñecidas netas    2.985.422,94
Resultado orzamentario do exercicio axustado    180.934,78
Dereitos recoñecidos pendentes de cobro do exercicio    597.261,09
Obrigacións recoñecidas pendentes de pago do exercicio    428.345,69
Fondos liquidos en Tesourería    339.349,56

14. ROGOS E PREGUNTAS.
a) Preguntas orais.
a.1. Grupo AEC: Intervención do portavoz D. Luis A. Fachal López.
a.1.1. De todos é coriecido o estado no que se atopa a praia de Cabanas por culpa dos temporais, gustaríalle que estivese limpa nas próximas datas con motivo das vacacións de semana santa, Cabanas é un sitio turístico e aeude moita xente; falou con Costas para solucionar o tema do escalón que se está creando na praia?
Resposta Sr.Alcalde: son varias preguntas nunha, o luns reunirase co Secretario para ver si é posible que o Ministerio pague algo para esa limpeza, estivo en Costas e conseguise que se pofian a reparar o Cantiño e o espigón, o Cantiño é unha reparación importante e o espigón vaise desrnontar e sacar para ver como funciona, van facer un estudo coa Universidade; tódolos anos sube a area e cambia de sitio, a intención é reparar todo da mellor forma posible.
a.1.2. Hai algunha noticia sobre o embarcadoiro?.
Resposta Sr.Alcalde: estase traballando sobre iso nos últimos días, estiveron co técnico e unha empresa de Portos en Santiago, está para empezar, espera que todo vaia para adiante como estaba previsto, intentará que sexa para este ano inda que hai que ser prudentes.
a.1.3. Hai unhas datas comentouse no pleno a posibilidade de facer unha malla no paso da rotonda para Ponwdeutne, hai un furado cunha tapa da rede de sumidoiros baixa cun desnivel importante, elo produce moitas caidas, roga se poña unha pantalla cortada para que a xente pase sen problemas.
Resposta Sr.Alcalde: estudouse e había o problema de poñer unha placa metálica duraría moi pouco como está a pasar co cobre, ese é o problema, volverán a falar porque iso é saneamento e hai que falar coa empresa concesionaria.
a.1.4. Hai bastantes caixas de luz das farolas na zona da praia que están abertas, roga que se revisen para evitar problemas no futuro.
Resposta Sr.Alcalde: deberon intentar roubar o cable.
a.2.    Intervención do concelleiro do PSdG-PSOE D. Delfín Feal Pereira.
a.2.1. Interésalle coñecer como está o arranxo do derrubo do camiño de Fontao, está como estaba e non se mellorou nada, como vai a solucionarse iso?.
Resposta Sr.Alcalde: non se mellorou nada, é certo, hoxe inda estivo co propietario da finca, temos informe técnico indicando que o muro é propiedade privada polo tanto o Concello non pode facer a reparación; a solución que se vai intentar é clialogar co propietario, di que vai facer parcelación e entonces fai cesión ao Concello e xa podemos encargarnos de facer o muro.
a.3.    Intervención da concelleira Da. Ma. Teresa de Jesús García Pita.
a.3.1. Que pasa co edificio do Penso?.
Resposta Sr. Alcalde: a obra sacouse a concurso, presentáronse 8 empresas e a mellor oferta é temeraria polo que se lle solicitou a xustificación que achegou esta semana e agora haberá que elaborar o informe técnico; por outra banda os propietarios solicitaron a incoación de expediente, vaise incoar e trasladarllo ao tribunal para que decida como se vai facer.
a.3.2. Tema chiringuitos, ven o verán, veraneantes, a lei de Costas que ía a reformar, en que quedou iso?
Resposta Sr.Alcalde: saíu o regulamento pero inda non está aprobado, regula unha serie de cousas para os chiringuitos, en principio hai praias urbanas e non urbanas, intentarase que sexa urbana.
a.2.3. Pregunta veciños que pasa co propietario dunha casa en Porto, na estrada que están amañando, parece que a esa casa non se lle toca, por qué?
Resposta Sr.Alcalde: haberá que preguntarlles aos da obra, está claro que a ditección non a leva o Concello, non lle pode contestar.
a.2.4. En relación coa reposición de baldosas mandoulle dúas persoas, quería saber si lle pasaron presuposto?
Resposta Sr.Alcalde: non, non estiveron coa Alcaldía.
a.4. Intervención do concelleiro D. Angel Pena Fontenla.
a.4.1. Retomando o tema do vertedoiro de Laraxe roga que se elimine dunha vez o perigo que ten iso ali, si é propiedade privada haberá que obrigarlle ao dono, está fronte a imha gasolineira de Petronor antes da igrexa de Laraxe camiño de Pontedeume, e é un perigo.
Resposta Sr.Alcalde: recórdalle que é unha propiedade privada, faremos requirimento a esa propiedade, a estrada tampouco é municipaL
a.4.2. O firme da rotonda do Covadonga volve a estar igual, a fochanca é profunda, espera que non tarde un ano en arranxala como antes.
Non habendo mais asuntos que tratar a Presidencia levanta a sesión sendo ás vinte horas e cincuenta e cinco minutos, da cal levanto a presente acta e como Secretario dou fe.