Transparencia real: Acta do Pleno extraordinario de abril de 2014

Concelleiros asistentes: Da. Eva Ma. Pazos Bande, Da. Esperanza Gayoso Pereiro, Da. Ana Rosa Méndez Riroa, D. Julian Ramón Seijas Criado, Da. María de la Cruz Varela Varela
D. José C. Rey García, D. Luis A. Fachal López
D. Delfin Feal Pereira
Da. Ma. Teresa de Jesus García Pita, D. Angel Pena Fontenla.

No salón de sesións da Casa do Concello de Cabanas, sendo as dezanove horas e trinta minutos do día vinte e nove de abril de dous mil catorce, en primeira convocatoria e baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.Germán Castrillón Permuy, coa asistencia, dos Sres. Concelleiros relacionados á marxe e do Secretario titular D. Antonio López Vila, reúnese o Pleno da Corporación en sesión ordinaria de acordo coa correspondente convocatoria.

Unha vez comprobada a existencia de quórum para a válida constitución do Pleno, a Presidencia declara aberta e pública a sesión, procedéndose a trata-los asuntos incluídos na Orde do Día.

1. SORTEO MEMBROS MESAS ELECTORAIS. A seguir e de acordo co disposto no artigo
26 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, procédese ó sorteo dos membros das mesas
electorais correspondentes a este Concello, para as eleccións de Deputados do Parlamento Europeo
do próximo 25 de maio de 2014, co seguinte resultado:

 (--------------OMITIDO--------------)

2. OUTORGAMENTO DA DISTINCIÓN MEDALLA DE CABANAS A D. JOSÉ IGNACIO PAZ BOUZA. Visto o expediente tramitado para o outorgamento da distinción de Medalla de Cabanas na categoría de ouro a Don José Ignacio Paz Bouza de conformidade co establecido no Regulamento especial de honras e distincións do Concello de Cabanas.
Vista a proposta da Instrutora, así como a súa publicación no BOP sen que se presentaran alegacións.
Despois de debatido o asunto, o Pleno da Corporación en votación ordinaria, co voto a favor dos once membros que o corripoften, o que representa o quórum da maioría absoluta do nútnero de membros de dereito da Corporación, acorda:
Conceder a Meclalla de Cabanas na categoría de ouro a Don José Ignacio Paz Bouza por toda unha vida dedicada á ensinanza, á medicina e tamén a xestión e méritos ao servizo de Galicia no eido social e cultural, así como manter a súa vinculación con este concello que o veu nacer.